Obchodné podmienky1. Predávajúci a prevádzkovateľ


Obchodné podmienky a reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.francobelge.sk je spoločnosť RB Business Slovakia, s. r. o. so sídlom Šupkova 43/3, 976 81 Podbrezová , IČO: 45550026, DIČ: SK2023117437

Predávajúcim je spoločnosť RB Business Slovakia, s. r. o.


Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), Všetko v znení noviel.

2. Ceny tovaru

Ceny u jednotlivého tovaru sú uvádzané vrátane DPH v zákonnej výške. U tovaru označeného ako Akčná zľava alebo Výpredaj platí špeciálna znížená cena len do vypredania zásob tovaru alebo ukončenie platnosti. V prípade objednania tovaru za špeciálnu akciovú cenu, ktoré je už vypredané, bude o tejto skutočnosti zákazník informovaný čo najskôr. Predávajúci si vyhradzuje nedodať objednaný tovar v prípade, že dodávateľ zvýšil cenu tohto tovaru alebo je už vypredané. V tomto prípade môže zákazník potvrdiť objednávku na tovar v novej aktuálnej cene alebo objednávku bez postihu stornovať.

3. Spôsob platby


Platba za tovar je možné vykonať na dobierku v hotovosti pri odovzdaní objednaného tovaru, alebo vopred na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom. Tovar musí byť uhradené max do 30 dní po zaslaní zálohovej faktúry, inak je objednávka považovaná za neplatnú. Pri platbe v hotovosti odovzdávate peniaze (kúpnu cenu) prepravcovi-vodičovi, ten Vám naopak odovzdá potvrdenku o zaplatení, resp. faktúru s platbou za hotové.

4. DopravaO termíne dovozu tovaru je zákazník informovaný dodávateľom spravidla 1-3 dni vopred. Tovar bude dodaný na miesto, ktoré uvediete vo svojej objednávke. Obvyklý čas doručovania je v pracovných dňoch od 8:00 hod do 17:00 hod Prepravca by mal telefonicky avizovať dodanie 30 min - 1 hod vopred. Zákazník je povinný zabezpečiť v dohodnutý deň človeka, ktorý prevezme tovar (buď sám zákazník, alebo ním poverený človek). Zákazník sa môže s dopravcom dohodnúť na čase doručenia zásielky, doručenie zásielky je možné v prípade potreby odložiť na druhý deň, kedy sa môže závoz po dohovore bezplatne zopakovať.

Nie je povinnosťou vodiča sťahovať zásielky do bytov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Objednaný tovar rozvážame po území Českej republiky a Slovenské republiky. Tovar, ktorý Vám bude dodaný vo viditeľne poškodenom obale zásadne nepreberajte a vráťte ho prepravcovi a do prepravného listu vyznačte dôvod neprevzatia - "poškodená zásielka". My zariadime dodanie náhradného bezchybného tovaru, samozrejme zadarmo. Upozorňujeme Vás, že momentom prevzatia tovaru (tj podpisom prepravného listu) na seba preberáte riziko za poškodenie tovaru pri preprave a nebude teda možné následne z tohto dôvodu tovar reklamovať. Preto prosím pred prevzatím veľmi dôkladne skontrolujte úplnosť a celistvosť prepravného obalu, až potom tovar preberte. V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave Vám nebudú účtované žiadne dodatočné náklady. Ďalej najneskôr do 24 hodín po prevzatí zásielky túto rozbaľte a vykonajte kontrolu zásielky po rozbalení. V prípade poškodenia pod obalom nás ihneď kontaktujte a my zaistíme nápravu. Po tejto dobe už nie je možné reklamáciu poškodenej zásielky uznať. Chyby funkčnosti sú riešené v súlade so záručným listom.

 

5. Dopravné


Doručenie krbových kachlí z eshopu francobelge.sk je BEZPLATNÉ

6. Dodacia lehota


Dodacia lehota tovaru sa líši v závislosti na konkrétnej značke, modelu a dizajnovom prevedení. Niektoré modely sú bežné dostupné na sklade Predávajúceho, výrobcu alebo dovozcu, iné je nutné zadávať do výroby na zákazku. Aktuálnu dostupnosť bude overená po prijatí objednávky alebo na základe dopytu zaslané záujemcom o kúpu na náš e-mail rbobchodsk@gmail.com nebo na tel. 0949 476 255.

Predávajúci však nemôže vždy zaručiť jej dodržiavanie, a to predovšetkým z dôvodov výpadku v dodávkach výrobcov a dovozcov objednaného tovaru, nedostupnosti tovaru u výrobcu alebo dovozcu apod. Dodávateľ sa však zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie čo najrýchlejšie a bezproblémové dodávky objednaného tovaru. O predĺženie dodacej lehoty bude predávajúci čo najskôr informovať zákazníka. Pokiaľ zákazník nebude súhlasiť so zmeneným termínom dodania, môže zákazník svoju objednávku bez postihu stornovať pri dodržaní podmienok storna ďalej uvedených v týchto obchodných podmienkach.

7. Odstúpenie od zmluvy - storno objednávky


Ak nedošlo ešte k prevzatiu tovaru, je kupujúci aj predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek. Urobí tak prostredníctvom e-mailu, kde do predmetu uvediete - Storno objednávky a svoje meno a priezvisko, prípadne bydlisko a číslo objednávky.


Ak je tovar už expedovaný (ale nedodaný) av tom momente odstúpi kupujúci od zmluvy, potom má predávajúci právo požadovať na kupujúcim úhradu prepravných nákladov a náhradu nákladov spojených s vybavením a expediciou objednávky vo výške 48 Euro.


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. V takom prípade je kupujúci povinný: (a) o tom najskôr riadnym písomným spôsobom informovať predávajúceho na adrese podľa článku 1. týchto Obchodných podmienok (b) potom nepoškodený a nepoužitý tovar zaslať na svoje náklady v pôvodnom obale a s predajnými dokladmi (okrem faktúry / dokladu o zaplatení) na adresu skladu predávajúceho Šupkova 43/3, 976 81 Podbrezová. Ak sú tieto podmienky splnené, potom predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu na jeho účet do 30tich dní od spätného prevzatia tovaru.

8. Doklady a záručné listy


Záručná doba je 2 roky, pokiaľ nie je záručným listom stanovené inak. Záručný list býva súčasťou dodaného tovaru. Ak nie, je lehota daná daňovým dokladom alebo je zákonná. Dodávka je doručovaná na doklad "PREPRAVNÉ LIST". Na ňom je potvrdené aj prijatie prípadné dobierky vodičom. Na tovar Vám cca do 14 tich dní zašleme daňový doklad. V prípade platby prevodom na zálohovú faktúru vystavujeme daňový doklad na platbu, ktorý v prípade, že sa jedná o dodávku v rovnakom mesiaci zasielame spolu s vyúčtovaní faktúrou. Ak sa mesiace líšia, zasielame doklad o platbe zvlášť.

9. Reklamačný poriadok


Kupujúci je v prípade reklamácie povinný o tom písomne (e-mailom) informovať predávajúceho. V takomto oznámení prosím čo najpodrobnejšie popíšte dôvod reklamácie. My vás potom do troch pracovných dní budeme informovať o ďalšom postupe vo vybavovaní reklamácie. V ostatnom sa reklamácie riadia platnými zákonmi, najmä Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávaného tovaru. Na všetok tovar objednaný prostredníctvom e-shopu je poskytovaná záručná lehota jednotlivo špecifikovaná u výrobku. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru. Záručná lehota sa predlžuje o dobu po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
Prevzatie tovaru, jeho zaplatenie a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu.

Ak sa tovar odovzdá dopravcom v porušenom obale alebo ak má kupujúci pochybnosti, že prepravca dodal tovar nevykazujúci vady, spíše s prepravcom Zápis o reklamácii tovaru.
K tovaru je spravidla vystavený záručný list, ktorým zákazník spolu s faktúrou preukazuje pôvod tovaru pri reklamácii. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, postačuje pri reklamácii doloženie pôvodu tovaru faktúrou.

Kupujúci si pri vybaľovaní tovaru počína tak, aby obal nezničil a obal uschoval. Ak zákazník vady tovaru, musí o nich informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu. O zistených nedostatkoch informuje zákazník dodávateľa písomne, pričom uvedie charakteristiku závad. Tovar, ktorý je dodávaný v demontovanom stave, je potrebné skompletizovať podľa priloženého návodu. Ak nebude pri kompletizácii postupovať podľa návodu, nemožno uplatňovať reklamáciu tovaru. V prípade, že je nutné doručiť reklamovaný tovar na opravu u dodávateľa, je nutné tento tovar dopraviť vo vyhovujúcom obale, najlepšie originálnym. Ak nebude tovar pri preprave dostatočne chránené, nie je dodávateľ povinný reklamáciu uznať. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

Reklamáciu je možné uplatniť len v prípade kompletnosti tovaru.
Zákazník môže pri reklamácii uplatňovať nasledujúce nároky:
dodanie chýbajúceho tovaru alebo jeho častí opravu závad výmenu tovaru za bezchybný v prípade, že je vada neodstrániteľná alebo sa už rovnaká chyba najmenej dvakrát opakovala

Reklamáciu
 nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
- Tovar bol neodborne skompletizovaný, napojené, používané alebo ošetrované
- Tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nie sú obvyklé u daného typu výrobku
- Tovar nebol poškodený živlami
Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej lehoty, jedná sa o opravu platenú.

10. Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ obchodu sa týmto neodvolateľne zaväzuje, že Vaše osobné údaje nepoužije na iné účely, než je plnenie Vašich objednávok, najmä sa potom zaväzuje, že tieto údaje neodovzdá cudzej osobe, a to ani za úplatu, ani zadarmo.

11. Ostatné dojednania


Zaslaním objednávky prostredníctvom e-shopu, e-mailom alebo telefonicky, zákazník akceptuje vyššie popísané Obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo technických zmien v popise tovaru. Technické údaje k výrobkom sú preberané od výrobcov alebo distribútorov , naša spoločnosť neručí za ich správnosť. Hoci sa maximálne snažíme udržiavať všetky údaje o výrobkoch aktuálne, tak sa môže stať, že výrobca vykonal nejakú menšiu technickú zmenu, bez toho, aby nám to oznámil.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ a predajca nezodpovedá za zlý výber spotrebiča, ktorý zákazník vykoná. Voľba vhodného spotrebiča je ovplyvnená individuálnymi podmienkami u konkrétneho zákazníka. Odporúčame pred kúpou konzultovať stav komína a tepelné straty budovy a ďalšie súvisiace otázky s odborníkom (miestnym kominárom, krbárom, projektantom apod), ktorý posúdi individuálne stav a potreby u konkrétneho zákazníka.